Linková doprava

Pro informace k smluvním jízdám zaměstnanecké přepravy se pro adresář s daty informujte u svého zaměstnavatele.

Linka 320918  (Obecní doprava)     Jivno - Rudolfov - Hůry - Adamov - Rudolfov - Jivno 

jízdní řád  platný od 9.12.2018

ceník smluvní podmínky
 Linka 340930       České Velenice - Suchdol n. Luž. - Třeboň - České Budějovice

jízdní řád od 9.12.2018

ceník smluvní podmínky

Od 17.1.2014 nabízíme pro naše stálé zákazníky slevu 10% z jízdného z našich tarifů, kromě ZTP/P. Aplikace slevy je možná pouze pomocí čipové karty StiBus,s.r.o.
Informace o čipových kartách, žádosti, podímnky a jiné naleznete v sekci čipové karty.
 
ČIPOVÉ KARTY StiBus
 
Informace o naší lince jsou dostupné na našich kontaktech či přímo osobně v kanceláři na sídle firmy Školní 661, 374 01 Trhové Sviny
 
Linka není dotovaná. 

Připomínky a návrhy nám zasílejte na adresu stibus@stibus.cz
 

Zastávky 340930


Naše spoje odjíždí z běžných zastávek linkové dopravy. V této tabulce vám nabízíme mapu s upřesněním dané zastávky. Pro mapu klikněte na požadovanou zastávku.
 
České Velenice, dílny ČD  
České Velenice, hotel Konzul zastávka je ve směru Třeboň, přesunuta k MěÚ
České Velenice, žel. st.  
Nová Ves nad Lužnicí  
Nová Ves nad Lužnicí, Calofrig  
Dvory nad Lužnicí  
Suchdol nad Lužnicí, město  
Suchdol nad Lužnicí, žel. st.  
Majdalena, žel. st Zastavuje na silnici naproti budově ČD.
Majdalena, pošta  
Třeboň, žel. zast  
Třeboň, Dukelská jednosměrná - pouze ve směru České Velenice
Třeboň, Husova  
Štěpánovice  
Lišov, nám.  
Č. Budějovice, Okružní VŠTE  
České Budějovice, Slévárenská  
České Budějovice, Průmyslová  odjezd ze zastávky ve směru centrum (od zdi).
Od 10/15 se začíná užívat název
České Budějovice, Průmyslová, před tím jako U koníčka

Jízdní řády IDOS

V rámci celostátního informačního systému je zřízena internetového jízdního řádu IDOS, který nabízí vyhledání spojení v ČR.
www.idos.cz

Změny ve slevách od 1.9.2018 (neplatí pro 320918)

Na základě rozhodnutí vlády plyne povinnost poskytovat slevy z jízdného ve výši 75% z obyčejného jízdného pro tyto skupiny cestujících:

a) cestující ve věku od 6 do 18 let
b)žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí
c)cestující starší 65 let
 

U výše uvedených věkových limitů je pro vznik nároku na slevu rozhodující den příslušných narozenin. Sleva se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin, resp. ode dne 65. narozenin.

U časových jízdních dokladů musí být podmínka věku splněna po celou dobu platnosti jízdního dokladu, status studenta se posuzuje k prvnímu dni platnosti jízdního dokladu. S ohledem na stejnou výši slevy je možné tolerovat překročení hranice 15. a 18. narozenin, avšak cestující musí nárok na „další stupeň slevy“ doložit příslušným dokladem (občanský průkaz, žákovský průkaz, ISIC karta apod.).

Prokázání nároku na slevu

Cestující ve věku od 6 do 18 let

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (viz následující kapitola), který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let

Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.

Cestující starší 65 let

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Dopravce může v případě všech tří kategorií slev při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku resp. statutu studenta průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušných integrovaných veřejných služeb v dopravě (dále jen IDS) včetně elektronických nosičů, avšak musí cestujícího informovat (při vydání průkazu, zakoupení časové jízdenky, ve svých smluvních přepravních podmínkách apod.), že pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany MD jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další cestu u jiného dopravce či mimo IDS musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek apod.). 

 

 

 

Napište nám

  Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmdesát two:
Katalog Vozidel

Katalog Vozidel

Naše aktuální přepravní kapacita činí 800 osob. Konkrétní vozy lze vybrat zde.
 

Mapa Provozoven

Interaktivní mapa provozoven.